Algemene voorwaarden

 Samenvatting

U verklaart alle gegevens naar waarheid ingevuld te hebben ingevuld, bij het aanvragen van een digitaal graf. In alle gevallen zullen wij aangifte doen bij de juiste instanties als blijkt dat u onjuiste gegevens hebt verstrekt om in aanmerking te komen voor een digitaal graf op de website van wirwun.com.

De gegevens die u publiceert, zijn correct. Verwijs indien nodig naar de bron, in geval van twijfel, of markeer het punt met een asterisk (*) en maak een voetnoot als u niet in staat bent om de juistheid van de vermelde informatie te controleren.

Het doel van wirwun.com is om alle digitale graven voor altijd online te houden door oprichting van een eigen netwerkcentrum en webservers in eigen beheer. Het oprichten en inrichten van een digitaal graf voor uw overleden dierbare doen wij geheel belangeloos. U betaalt geen jaarlijkse kosten en geen terugkerende of andere kosten. Het ontbreken van een vergoeding voor deze prestatie kan onderhevig zijn aan veranderingen in de toekomst. Dat weten wij nu nog niet. Een aanpassing zal worden gepubliceerd op onze website. De nieuwe wijze van vergoeding zal alleen van toepassing zijn op digitale graven die geregistreerd zijn na het moment van de bekendmaking op onze website.

Wij vragen u om een eenmalige donatie die ons doel ondersteunt en waarmee u uitdrukking geeft aan het feit dat u met ons doel sympathiseert. Het is op geen enkele wijze een compensatie voor de prestatie die wij leveren om de nagedachtenis van uw overleden dierbare voor altijd te bewaren, maar een vrijwillige bijdrage van uw kant om ons goede doel te steunen.

Eén digitaal graf bewaart de herinnering aan één persoon en kan bijvoorbeeld bestaan ​​uit de persoonlijke gegevens, een beschrijving van de levensloop, memoires, of zijn of haar levensverhalen verteld door anderen, het overlijdensbericht of grafredes uitgesproken tijdens de uitvaart. U kunt afbeeldingen plaatsen in een fotoalbum. Digitale graven van familieleden kunt u met elkaar verbinden door het plaatsen van een link van de ene naam naar de andere. De links dienen zowel te verschijnen in het digitale graf die verwijst als waarnaar verwezen wordt.

Letterlijke tekst

1. Definities
1.1- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van wirwun.com wordt gesloten.
1.2- Producten en diensten van wirwun.com: de door wirwun.com te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur (webhosting) van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3- Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, via de wirwun.com website of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van wirwun.com.
2. Toepasselijkheid
2.1- Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met wirwun.com.
2.2- Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor wirwun.com niet bindend en niet van toepassing.
3. Aanbieding en acceptatie
3.1- Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege wirwun.com gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door wirwun.com schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2- Een aanbieding of offerte gedaan door wirwun.com heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
4. Aanvang van de overeenkomst
4.1- Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte, contract of bestelformulier is ingevuld met ACCOORD, AKKOORD of ACCEPT met deze voorwaarden op één van de websites van wirwun.com of is -schriftelijk en ondertekend- ontvangen en geaccepteerd door wirwun.com.
4.2- Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3- Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden.
5. Duur en beëindiging
5.1- De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
5.2- De overeenkomst wordt beëindigd, wanneer de overeenkomst door de aanvrager is opgezegd.
5.3- Jaarlijks worden de domeinen verlengd. Dit wordt stilzwijgend verlengd door ons.
5.4- De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail opgezegd worden, en wordt pas geaccepteerd indien er een bevestiging is verzonden aan de opdrachtgever.
5.5- wirwun.com kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens wirwun.com niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.6- wirwun.com heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.7- Onverminderd het bepaalde in artikel 12 heeft wirwun.com het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van een digitaal graf of het Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anders zins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om zogenaamd adult pagina’s, mp3 pagina’s, IRC (chat) pagina’s of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving.
5.8- Onverminderd het bepaalde in artikel 16 heeft wirwun.com het recht het digitale graf of een gedeelte van het digitale graf af te schermen met een wachtwoord zonder dat daarvoor een verzoek nodig is van de opdrachtgever indien:
– een eerstegraads familielid anders dan opdrachtgever bezwaar maakt tegen de publicatie van (een) gegeven(s) betreffende een overleden dierbare.
6. Persoonsgegevens
6 .1- wirwun.com zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
6.2- wirwun.com slaat Persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
factureren van de Vergoeding;
factureren aan en beoordelen van facturen van derden in verband met interconnectie met en bijzondere toegang tot hun Netwerken en het mogelijk maken van genoemde interconnectie en bijzondere toegang;
beheren van het wirwun.com netwerk;
analyseren en inventariseren van het gebruik van de Leveringsomvang en het wirwun.com Netwerk;
signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de door wirwun.com geboden diensten;
voldoen aan wirwun.com’s wettelijke verplichtingen.
6.3- Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal wirwun.com Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover wirwun.com daartoe wettelijk verplicht is.
7. Levering en leveringstijd
7.1- Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens, teksten en beeldmateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
7.2- wirwun.com zal het digitale graf dat is aangevraagd voor de opdrachtgever bouwen op basis van een basisontwerp. De opdrachtgever kan daarbij kiezen uit verschillende achtergronden, steunkleuren en lettertypes. Tevens zal wirwun.com de door opdrachtgever aan te leveren teksten en gegevens en afbeeldingen voor een fotoalbum plaatsen naar wens van de opdrachtgever. Daarbij zal wirwun.com voor opdrachtgever zoveel mogelijk optreden als website ontwerper en website bouwer. Indien de opdrachtgever dat wenst, zal wirwun.com hem of haar helpen te leren hoe hij of zij zelf nieuwe teksten en afbeeldingen kan plaatsen.
7.3- De doorlooptijd van een aanvraag van een digitaal graf is derhalve afhankelijk van de wederzijdse samenwerking tussen opdrachtgever die de gegevens, teksten en afbeeldingen aanlevert en de vrijwilliger van wirwun.com die namens hem optreedt als website ontwerper en website bouwer.
8. Overmacht
8.1- Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daar omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2- wirwun.com is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
9. Dataopslag & -verkeer
9.1 De dataopslag & het dataverkeer is beperkt tot de hoeveelheid die bij ‘fair use’ redelijkerwijs kan worden verwacht. Bij overschrijding wordt de overeenkomst eenzijdig beëindigd ter beoordeling van wirwun.com.
10. Donaties
10.1- Overal waar in deze site donatie of donaties wordt genoemd, wordt bedoeld een eenmalige vrijwillige bijdrage van opdrachtgever aan wirwun.com ter ondersteuning van het doel van wirwun.com waarmee opdrachtgever sympathiseert en dat uitdrukt door overmaking van een eenmalig bedrag.
10.2- wirwun.com kan ten alle tijde besluiten om op een andere wijze dan donaties de kosten te dekken voor het beheer van alle digitale graven.
11. Stortingen
11.1- De donatie dient ter uitdrukking van uw sympathie en steun voor ons doel: de oprichting van een eigen netwerkcentrum met webservers in eigen beheer waar alle digitale graven voor altijd kunnen blijven voortbestaan en is met nadruk geen compensatie voor het digitale graf van uw overleden dierbare. Het digitale graf ter nagedachtenis aan uw overleden dierbare richten wij voor u op en in geheel belangeloos en zonder enige verplichting.
11.2- Storting van uw donatie kan plaats vinden door middel van een overboeking.
11.3- In geval van overboeking ontvangt opdrachtgever het betreffende rekeningnummer waarop de overboeking plaats kan vinden.
12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1- Het is opdrachtgever toegestaan de op de wirwun.com site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Alle andere software is hiervan uitgesloten.
12.2- Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart wirwun.com ter van enige aanspraak.
13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Het door wirwun.com vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van wirwun.com.
14. Aansprakelijkheid
14.1- wirwun.com is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar wirwun.com weinig of geen invloed op kan uitoefenen. wirwun.com kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met wirwun.com of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met wirwun.com.
14.2- In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is wirwun.com slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van wirwun.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
14.3- Opdrachtgever vrijwaart wirwun.com voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van wirwun.com.
14.4- Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. wirwun.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. wirwun.com is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.
14.5- wirwun.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
14.6- Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die wirwun.com mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
14.7- Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan wirwun.com. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die wirwun.com als gevolg daarvan lijdt.
15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
16. Buitengebruikstelling
16.1- wirwun.com heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens wirwun.com niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. wirwun.com zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van wirwun.com kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
16.2- Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door wirwun.com gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.
17. Reclame
17.1- Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens wirwun.com vervalt.
17.2- Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van wirwun.com.
17.3- Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
17.4- Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
18. Wijziging van de voorwaarden
18.1- wirwun.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2- Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
18.3- Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
19. Geschillenregeling en toepasselijk recht
19.1- Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wirwun.com en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
19.2- Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.